Relacja z konferencji

W dniu 22 października 2013 w Arkadach Kubickiego, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą ?Cenniejsza od złota?. Realizatorem projektu było Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol Sp. z o.o. Projekt ten, którego głównym celem było przekazanie szerokiemu gronu odbiorców informacji i wiedzy inspirującej do zmiany codziennych nawyków i bardziej racjonalnego korzystania z wody, zaangażował ludzi nauki, organizacji społecznych, biznesu i przedstawicieli instytucji ochrony środowiska. Podstawowym narzędziem prowadzonej kampanii była publikacja i dystrybucja jako bezpłatnego dodatku do dziennika Super Express, cyklu czterech map, które łącznie tworzyły małe kompendium wiedzy o roli i znaczeniu wody. Podjęto także cały szereg działań uzupełniających, które przede wszystkim miały upowszechnić akcję.

Konferencję poprowadził przedstawiciel realizatora projektu, Pani Dominika Borówka-Sitnik. Po uroczystym powitaniu głos zabrał pierwszy prelegent, którym była Pani Anna Ronikier-Dolańska, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pani Dyrektor mówiła przede wszystkim o różnych formach ochrony przyrody w Polsce i ich silnym związku z wodą. Wykonana przez GDOŚ analiza wskazuje, że około 60% terenów Natura 2000 to obszary, których prawidłowe funkcjonowanie w sposób bezpośredni zależy od lokalnych stosunków wodnych.

Wypowiedź kolejnego prelegenta ? Pani Aleksandry Atłowskiej, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczyła roli wody w pozornie monotonnym krajobrazie Mazowsza. Pani Dyrektor zarysowała zakres zadań realizowanych przez RDOŚ, zaprezentowała książkę ?Rzeki Mazowsza? (książkę każdy uczestnik konferencji otrzymał wraz z materiałami konferencyjnymi, przy rejestracji), opowiadała o niepowtarzalnym pięknie mazowieckiej przyrody w której rzeki, jeziora, mokradła i siedliska związane z wodą pełnią szczególną rolę.

Kolejnym mówcą był Pan Piotr Adamski, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, który omówił działania Lasów Państwowych na rzecz ochrony wód w lasach. Jako doskonały przykład posłużyły dwa, zakrojone na szeroką skalę, projekty związane z mała retencją nizinną (MRN) i małą retencją górską (MRG), których głównym celem jest spowolnienie odpływu wody w ekosystemach leśnych. Oba projekty są w trakcie realizacji. Dzięki ich wdrażaniu już dziś powstało lub zostało przebudowanych ponad połowa z zaplanowanych 6500 różnego typu obiektów i urządzeń służących poprawie stanu siedlisk i lokalnych stosunków wodnych. Są to m.in. progi i stopnie wodne, bystrza, brody, zbiorniki małej retencji, przepusty czy zastawki.

Na zakończenie pierwszej części konferencji głos zabrał Pan Profesor Edmund Kaca, Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, który zaprezentował stan gospodarowania wodą w rolnictwie, wskazał uwarunkowania tego stanu i trendy zmian. Pan Profesor zwrócił uwagę na warunki naturalne, które w zależności od regionu i czasu oraz w powiązaniu ze zjawiskami hydrometeorologicznymi powodują konieczność ?walki o wodę? lub też ?walkę z wodą?. Szczegółowo omówiony został stan techniczny i ilościowy systemów wodnych i melioracyjnych oraz skutki jakie obecna sytuacja powoduje, zwłaszcza w kontekście działalności rolniczej. Prelegent przedstawił również wizję gospodarowania wodą w rolnictwie, które powinno w większym stopniu mieć charakter systemowy, opierać się na wiedzy, badaniach i pracy specjalistów.

W czasie przerwy uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się wystawą prezentującą piękne zdjęcia mazowieckich rzek, którą zaprezentowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Warszawy.

Po poczęstunku, kolejną prelekcję wygłosił Pan Rafał Hampel z firmy Hansgrohe, będącej wiodącą firmą produkującą urządzenia sanitarne. Opowiedział o innowacyjnych technologiach i pomysłach stosowanych przez producentów tego typu urządzeń, służących ograniczeniu zużycia wody w gospodarstwach domowych, bez wyrzeczeń, zmiany przyzwyczajeń i utraty komfortu. Mówca podał przykłady realnych oszczędności, jakie każdy użytkownik ma możliwość uzyskać stosując np. nowoczesne armatury.

Następnym mówcą była Pani dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, kierownik Katedry Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Profesor jest konsultantem i merytorycznym opiekunem projektu. Jej prelekcja poświęcona była unikalnym właściwością fizycznym i chemicznym wody, zasobom wodnym - ich nierównomiernemu rozłożeniu w przestrzeni i czasie, a także kluczowym elementom obiegu wody. W wypowiedzi szczególną uwagę zwrócono na naturalną zdolność samooczyszczania się rzek i zbiorników wodnych.

Po Pani Profesor głos zabrał Pan Marcin Kalbarczyk ? Regionalny Konserwator Przyrody z RDOŚ w Warszawie. Opowiadał o obszarach wodno-błotnych znajdujących się w systemie ochrony przyrody województwa mazowieckiego. Mówca przedstawił szczegółowo trzy szczególnie cenne i ciekawe obszary objęte ochroną przyrody w ramach sieci Natura 2000, to jest: torfowisko Łękawica, bory bagienne i torfowiska Karaska oraz bagna Orońskie. Mówił o wyjątkowości stosunków wodnych na obszarach mokradeł, o wielu rzadkich gatunkach roślin mających stanowiska na takich obszarach i zagrożonych gatunkach zwierząt zamieszkujących torfowiska i bagna oraz o sposobach zapobiegania degradacji takich obszarów między innymi poprzez czynną ochronę siedlisk.

Wystąpienie kończące konferencję wygłosił Vice Prezes Daunpol Sp. z o.o., Pan Maciej Borówka. Jego prelekcja stanowiła merytoryczne podsumowanie projektu. Opowiedział zarówno o genezie przedsięwzięcia jak i o jego przebiegu. Dużą uwagę poświęcił roli map jako skutecznego, relatywnie taniego i powszechnie uznanego narzędzia komunikacji społecznej. W dalszej części wypowiedzi szczegółowo omówił wszystkie efekty rzeczowe projektu ? mapy, artykuły, akcję informacyjną, stronę internetową oraz osiągnięte wskaźniki i efekt ekologiczny projektu. Na zakończenie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje w tym szczególnie Pani Profesor Elżbiecie Bajkiewicz-Grabowskiej, przedstawicielom Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydawcy dziennika Super Express, prelegentom oraz uczestnikom konferencji i projektu.

 

FACEBOOK